Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNERGE

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

KENEVİR ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ (YOBÜKEN) YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 19. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

b)  Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

c)   Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ç)   Enstitü: Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsünü,

d)   Müdür: Enstitü Müdürünü,

e)  Anabilim Dalı: Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsünün Anabilim Dallarını,

e)  Anabilim Dalı Başkanı: Enstitüyü oluşturan anabilim dallarının başkanlarını,

f)  Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsünün Yönetim Kurulunu,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü, müdür yardımcıları ve anabilim dalı başkanlarından  oluşan kurulu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Amaçları ve Faaliyet Alanları

Enstitünün Amaçları

MADDE 5 – 

a) Başta Yozgat ve yöresinde olmak üzere Türkiye’de endüstriyel kenevir tarımı ve sanayisinin gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel araştırmalar yapmak, verimlilik, ürün kalitesi ve sürdürülebilirliği sağlamak.

b) Endüstriyel kenevir alanındaki bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, araştırma, uygulama, eğitim, yayım, yayın ve sanayi sektörü üretimine yönelik faaliyetler planlamak, üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalara destek olabilecek fırsatlar oluşturmak.

c) Kenevir özelinde üniversite sanayi iş birliğini tesis etmek, enstitü ile üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

ç) Üniversite bünyesinde endüstriyel kenevir ile ilgili yürütülen çalışmaların envanterini oluşturmak,  koordinasyonu sağlamak ve çalışmalar hakkında yıllık istatistikler oluşturarak faaliyet raporu hazırlamak.

d) Enstitü bünyesindeki anabilim dalları aracılığıyla, üretici ve sanayicilerin talepleri doğrultusunda etüt, proje, planlama, yatırım, üretim ve pazarlama gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Üniversite sanayi işbirliği ile kenevir alanında ortak bilimsel ve teknolojik projeler yürütülmesini sağlamak.

f) Diğer üniversiteler, kamu kurumları,  özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

g) Enstitü bünyesinde oluşturulacak laboratuvarlar sayesinde  bilimsel ve teknik analizlerin yapılmasını sağlamak.

h) Enstitünün amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

 

Enstitünün Faaliyet Alanları

MADDE 6 – 

a) Enstitünün yıllık çalışma programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

b) Kenevir alanında bilimsel çalışmalar planlamak ve yürütülmesini sağlamak.

c) Lisansüstü eğitim yaptırmak veya Üniversite bünyesindeki lisansüstü programlarla koordineli bir şekilde kenevirle ilgili çalışmaları desteklemek.

ç) Endüstriyel kenevir alanındaki gelişmeleri takip ederek, bölgesel problemler için çözümler üretmek ve bunların uygulamaya aktarılması için paydaşlarla birlikte yapılacak yayım faaliyetlerine katılmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs, seminer ve benzeri amaçlı etkinlikler düzenlemek ve bu tür programlara katılım sağlamak.

e) Enstitünün çalışma alanları kapsamında her türlü yayım malzemesi olabilecek nitelikte gerektiğinde film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitünün Yönetim Organları ve Görevleri

Enstitünün Yönetim Organları

MADDE 7 – 

a)   Müdür

b)   Müdür Yardımcıları

c)   Anabilim Dalı Başkanları

ç)   Yönetim Kurulu

d)   Enstitü Kurulu

 

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – 

a) Müdür, Üniversite bünyesinde tam zamanlı çalışan konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

b) Müdür, üniversitenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısını üç yıl süreyle görevlendirir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer.

 

Müdürün Görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Enstitüyü temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Enstitünün çalışma organizasyonunu koordine etmek,  birimlerin düzenli işleyişini sağlamak.

c) Enstitünün yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıllara ait yıllık çalışma programlarını hazırlatmak ve Rektöre sunmak.

ç) Üniversite bünyesinde yürütülecek olan kenevir araştırmalarına ait çalışmaların yürütüleceği yerlerin belirlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal izinlerin alınmasını temin etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde enstitüyü yönetmek.

e) Enstitünün idari ve mali işlerini yürütmek, yıl sonunda hazırlanacak idari ve mali raporları Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

f) Enstitü bünyesinde görev alacak personelin Rektörlük tarafından görevlendirilmelerini sağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kenevir araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliği protokollerini Yönetim Kurulu onayına sunmak.

h) Enstitü faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

ı) Enstitünün, paydaşlara veya üçüncü şahıslara yapacağı teknik ve bilimsel desteğin şeklini, miktarını ve tarifelerini Yönetim Kurulunun onayı ile belirlemek.  

i) Enstitü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları Başkanlarını Rektöre teklif ederek, atanmalarını sağlamak. 

 

Müdür Yardımcılarının Görevleri

MADDE 10 – 

a) Enstitünün yönetilmesi ve fonksiyonlarının yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen enstitünün faaliyet alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

ç) Enstitünün etkili çıktılar elde etmesi ve bölgesel kalkınmaya katkısını arttıracak faaliyet alanları oluşturmak.

d) Kenevirle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeleri yıllık planlamalara dahil etmek.

e) Enstitü ile ilgili güncel ve gerekli olan alet, ekipman ve cihazların alımını sağlamak.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – 

a) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür yardımcılarına ilaveten,  müdür tarafından gösterilecek 6 (altı) aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Süresi dolan ya da süresi dolmadan görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Oyların eşit olması durumunda müdürün oyu doğrultusunda kararlar alınır.

b) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.                                                                                                                    

c) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) toplanır. Rektör veya Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – 

a) Bu Yönergede belirlenen amaçlar ve hükümler çerçevesinde, Enstitünün çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Enstitü Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını ve bir sonraki yılın çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

c) Enstitünün idari ve mali işlerine yönelik hazırlanan raporları değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Enstitü bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak, alt çalışma grupları ve komisyonlar oluşturarak, Rektörün onayına sunmak.

d) Enstitüye sunulan projeleri kenevir ihtisas projesinin amaçları doğrultusunda değerlendirerek, ne şekilde desteklenebileceğini karara bağlamak.

e) Enstitü bünyesinde yapılacak kenevirle ilgili faaliyetlerin mali destek taleplerinin imkânlar dâhilinde karşılanabilmesi için kararlar almak.

 

Enstitü Kurulu

MADDE 13 –  Enstitü müdürü, müdür yardımcıları ve anabilim dalı başkanlarından oluşan bir kuruldur.  Enstitü kuruluna, enstitü müdürü başkanlık eder.  Enstitü Kurulu her yıl, Rektör veya Müdürün çağrısı üzerine en az bir kez gündemle toplanır. Bu toplantılarda yıllık raporlar değerlendirilir. Gelecek dönemin planları görüşülerek önerilerde bulunulur. Enstitü Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alır. Oyların eşit olması durumunda müdürün oyu doğrultusunda kararlar alınır.

 

Enstitü Kurulunun Görevleri

MADDE 14 – 

a) Enstitünün akademik faaliyetlerini düzenlemek. 

b) Enstitü faaliyetleri ve sektörel ilişkilerle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği ve sanayide kullanımı konularında güncel sorunları belirlemek ve çözüm önerileri oluşturmak, bunu bir rapor halinde Enstitü Müdürlüğü yoluyla Rektöre sunmak.

ç) Enstitü bünyesinde lisansüstü eğitim öğretim yapılmasına yönelik lisansüstü derslerin açılmasına onay vermek ve yetkinlik düzeyine ulaşıldığında lisansüstü öğrencilere tez çalışmaları da yaptırabilmek.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – 

 a)  Enstitünün akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde karşılanır.

 b)  Enstitü kadrosuna atanan tüm personel, öncelikle anabilim dalı başkanları olmak üzere, müdüre karşı sorumludur.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – Enstitünün harcama yetkilisi Müdürdür.

 

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – 

Enstitü, kenevirle ilgili çalışmalarında kullanmak üzere merkezi bütçe veya projelerden alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşları enstitü hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş kayıtları yapılır.  Bu ekipman, gerektiğinde müdürün izniyle üniversitenin diğer birimlerinin kullanımına tahsis edilebilir.

 

Yürürlük

MADDE 19 –  Bu Yönerge üniversite senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20 – Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

 

Yönergenin Yayımlandığı Senatonun

Tarih ve Sayısı

Tarihi

Karar No

08.10.2020

2020.026.107